Dyskusje / CZY PRZYS£UGUJE ODPRAWA??

 • CZY PRZYS£UGUJE ODPRAWA?? | k-uszek...
  Czy przys³uguje odprawa emerytalna osobie, która w tym roku ukończy
  55 lat i przechodzi na wcze¶niejsz± emeryturź, i co najwaæniejsze
  pracuje o prywatnego przedsiźbiorcy, który nie uznaje nagród
  jubileuszowych, premii itp. Czy w takim razie wymiga siź od
  wyp³acenia odprawy?????

 • Re: CZY PRZYS£UGUJE ODPRAWA?? | adam <adam.stazka...
  k-uszek...
  > Czy przys³uguje odprawa emerytalna osobie, która w tym roku ukończy
  > 55 lat i przechodzi na wcze¶niejsz± emeryturź, i co najwaæniejsze
  > pracuje o prywatnego przedsiźbiorcy, który nie uznaje nagród
  > jubileuszowych, premii itp. Czy w takim razie wymiga siź od
  > wyp³acenia odprawy?????
  >

  niestety nie wiem, ale nurtuje mnie jaki widzisz zwi±zek miźdzy odpraw±
  emerytaln± a nagrod± jubileuszow± lub premi± (poza oczywistym - æe
  chodzi o pieni±dze).

  pozdrawiam

 • Re: CZY PRZYS£UGUJE ODPRAWA?? | Herbi <zxcvasdgqrt...
  Dnia 23 sty o godzinie 14:27, na pl.praca.dyskusje, k-uszek...
  napisał(a):

  > Czy przysługuje odprawa emerytalna osobie, która w tym roku ukończy
  > 55 lat i przechodzi na wcześniejszą emeryturę, i co najważniejsze
  > pracuje o prywatnego przedsiębiorcy, który nie uznaje nagród
  > jubileuszowych, premii itp. Czy w takim razie wymiga się od
  > wypłacenia odprawy?????

  Zgodnie z art. 92^1 K.p. pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do
  renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy
  ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa
  pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który
  otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do nie prawa.

  Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem należnym każdemu pracownikowi,
  który spełni warunki sprecyzowane w art. 92^1 K.p. Oznacza to, że odprawa
  ta przysługuje zarówno zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, powołania,
  wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę.

  Odprawę oblicza się, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra
  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu
  ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia
  stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków
  wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w
  Kodeksie pracy, Dz. U. Nr 62, poz. 289, z późn. zm. oraz z 2003 r. Nr 230,
  poz. 2292,według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu
  pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

  Przez spełnienie warunków uprawniających do renty z tytułu niezdolności do
  pracy lub emerytury należy rozumieć uzyskanie przez pracownika prawomocnej
  decyzji ZUS w sprawie przyznania renty lub emerytury, nie jest przy tym
  konieczne aby pracownik rozpoczął pobierać świadczenie rentowe, wystarczy
  jeśli spełni drugi warunek polegający na ustaniu dotychczasowego stosunku
  pracy z powodu przejścia na rentę lub emeryturę. W konsekwencji datą
  wymagalności tego roszczenia jest właśnie data prawomocnej decyzji o
  przyznaniu renty lub emerytury.

  Przez spełnienie warunków uprawniających do emerytury lub renty, należy
  rozumieć każdy rodzaj świadczenia emerytalnego, a także każdy rodzaj
  świadczenia rentowego z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do
  pracy, oraz bez względu na to czy renta została przyznana na stałe czy
  okresowo.

  Ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę lub emeryturę,
  polega na tym, że stosunek pracy może być zarówno rozwiązany (art. 30 § 1
  K.p.), jak również może wygasnąć np. w przypadku określonym w art. 74 K.p.
  Nie ma przeszkód, aby pracownik nabył prawo do odprawy w razie, gdy nastąpi
  rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony, jeżeli ta okoliczność
  pozostaje w zbiegu z nabyciem prawa do świadczenia rentowego. Pracownik
  może również rozwiązać umowę o pracę zawartą w pełnym wymiarze czasu pracy
  i nawiązać umowę np. na pół etatu, nabywając prawo do odprawy.
  Okoliczności dotyczące ustania stosunku pracy muszą być związane czasowo z
  uzyskaniem prawa do renty lub emerytury, co oznacza, że choroba pracownika
  w czasie trwania stosunku pracy, trwająca bez przerwy po jego ustaniu a
  następnie uzyskanie prawa do renty lub emerytury wyczerpują tę przesłankę.

  Ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę lub emeryturę nie
  wykluczazbiegu różnych przyczyn rozwiązania umowy. Przykładowo, umo­wę
  rozwiązano z przyczyn nie dotyczących pracownika i równocześnie pracownik
  starający się o rentę uzyskał to świadczenie.
  W takim przypadku, obecnie pracownik ma prawo do obu odpraw, gdyż ustawa z
  dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
  stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz. U. Nr 90, poz.
  844, z późn. zm. nie określa takich ograniczeń jakie przewidywał art. 8
  ust. 3 ustawy 28.12.1989 r., j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, z
  późn. zm. oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844j.

  Prawo do odprawy można nabyć tylko raz, co oznacza, że może to być odprawa
  rentowa albo odprawa emerytalna a nie każda z nich oddzielnie. Gdyby jednak
  w czasie zatrudnienia u tego samego pracodawcy np. na pół etatu, doszło do
  korzystnych zmian w zakresie odprawy rentowo-emerytalnej, wówczas pracownik
  ten przechodząc na emeryturę nabyłby prawo do odprawy uzupełniającej,
  stanowiącej różnicę między kwotą odprawy emerytalnej a kwotą odprawy
  rentowej, którą uprzednio otrzymał.
  Brak jest natomiast, moim zdaniem, podstaw do obciążania odprawą
  uzupełniającą innego pracodawcy, niż ten, który odprawę już wypłacił,
  zważywszy na różne podmioty zatrudniające płacące te należności, chyba żeby
  miał zastosowanie art. 23^1 Kodeksu pracy, albo z mocy przepisów odrębnych
  obecny pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego.
  Odprawę nabywa w zasadzie były pracownik, ponieważ decydujące
  znaczenieposiada ostateczna decyzja ZUS przyznająca rentę lub emeryturę.
  Wobec tego, przewidziany w przepisie „zwią­zek” między rozwiązaniem
  stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej może
  mieć nie tylko charakter przyczynowy, ale także czasowy, jak również
  funkcjonalny.
  Każdy z tych elementów z osobna wyczerpuje pojęcie związku
  przyczonowo-skutkowego. Tezę taką zawarł SN w wyroku z dnia 8.12.1993 r. I
  PRN 111/93, OSN 1994/12/243, której przesłanki wraz z uzasadnieniem (mimo
  że orzeczenie zapadło na kanwie innej regulacji) znaj­dują w pełni
  zastosowanie do omawianego przepisu art. 92^1 K.p.


  --
  Herbi
  25-01-2007 11:06:38

  1  

Podobne