Dyskusje / kasa za urlop

 • kasa za urlop | Ra <w...
  Jak jest wyliczana pensja w przypadku zwykłego urlopu płatnego. Gdzieś
  wyczytałem ze pod uwagę brana jest średnia za ostatnie 3 miesiące, ale
  kadry mi powiedziały że to dotyczy zwolnień lekarskich
  Z drugiej strony w poprzedniej pracy pensja składała się głównie z
  premii która była liczona za każdy dzień pracy u klienta i nie pamiętam
  żeby była jakoś wyraźnie mniejsza kiedy miałem urlop

 • Re: kasa za urlop | " Nixe" <nixe...
  X-No-Archive:yes
  W wiadomości Ra
  > Jak jest wyliczana pensja w przypadku zwykłego urlopu płatnego.

  Pierwszy raz słyszę, by to się jakoś specjalnie wyliczało.
  Dostajesz tyle, ile masz w angażu. Jaka tu filozofia? :)
  No chyba, że o czymś nie wiem, ale u nas nigdy nie było żadnego "wyliczania"
  pensji urlopowych.

  --
  Nixe

 • Re: kasa za urlop | Ra <w...
  Nixe napisał(a):
  > X-No-Archive:yes
  > W wiadomości > Ra >
  >> Jak jest wyliczana pensja w przypadku zwykłego urlopu płatnego.
  >
  > Pierwszy raz słyszę, by to się jakoś specjalnie wyliczało.
  > Dostajesz tyle, ile masz w angażu. Jaka tu filozofia? :)
  > No chyba, że o czymś nie wiem, ale u nas nigdy nie było żadnego
  > "wyliczania" pensji urlopowych.
  >
  no to ok, a jak jest w przypadku wszelkich ph którzy mają min krajowe +
  duże prowizje którzy biorą miesiąc urlopu. Dostają min. krajowe ?

 • Re: kasa za urlop | Marcin <kremenarka...
  >> Ra >>
  >>> Jak jest wyliczana pensja w przypadku zwykłego urlopu płatnego.
  >>
  >> Pierwszy raz słyszę, by to się jakoś specjalnie wyliczało.
  >> Dostajesz tyle, ile masz w angażu. Jaka tu filozofia? :)
  >> No chyba, że o czymś nie wiem, ale u nas nigdy nie było żadnego
  >> "wyliczania" pensji urlopowych.

  Polecam wpisac w google wynagrodzenie urlopowe a dostaniesz konkretną
  odpowiedź. Jest mechanizm wyliczania tego wynagrodzenia i patrzy się na
  3 miesiące wstecz lub nawet 12.

  Pozdrawiam
  Marcin

 • Re: kasa za urlop | Artur <snxn...
  Dnia Thu, 01 Mar 2007 23:33:22 +0100, Ra napisał(a):

  > Jak jest wyliczana pensja w przypadku zwykłego urlopu płatnego.


  Przepis art. 172. Kodeksu pracy stanowi, że: "Za czas urlopu pracownikowi
  przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował".
  Natomiast szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu ustalania wynagrodzenia za
  czas urlopu zawiera wspomniane przez nas na początku rozporządzenie[2].
  Co uwzględniać?
  W omawianym rozporządzeniu nie ma wymienionych składników wynagrodzenia,
  które powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop.
  Natomiast w § 6 zostały wymienione wynagrodzenia i inne świadczenia ze
  stosunku pracy, których nie uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia
  urlopowego. Wymieniono tu:

  * jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego
  zadania bądź za określone osiągnięcie;
  * wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego
  przez pracownika przestoju;
  * gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe;
  * wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej
  usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
  * ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy;
  * dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego;
  * wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub
  odosobnienia w związku z chorobą zakaźną;
  * nagrody z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujące z
  tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej;
  * odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne;
  * wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania
  stosunku pracy.

  Jak uwzględniać?

  Przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop stosuje się opisane poniżej zasady.

  Stałe składniki wynagrodzenia

  Zgodnie z paragrafem 7 rozporządzenia przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop
  składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałych
  wysokościach takie, jak np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż
  pracy, dodatek funkcyjny, dodatek za warunki szkodliwe czy dodatek za
  palenie w piecach, uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w
  miesiącu wykorzystywania urlopu, czyli w takich kwotach, jakie pracownik
  otrzymałby, gdyby w miesiącu wykorzystania urlopu pracował.

  Praktycznie oznacza to, że elementy stałe wynagrodzenia pracownik za czas
  urlopu otrzymuje tak, jakby pracował - bez żadnych zmian ani przeliczeń.
  Zmienne składniki wynagrodzenia

  Paragraf 8 rozporządzenia stanowi, że oprócz elementów stałych za czas
  urlopu pracownik otrzymuje część wynagrodzenia za urlop wynikającą ze
  zmiennych elementów wynagrodzenia takich, jak na przykład premie, czy
  godziny nadliczbowe.
  W podstawie wymiaru tej części wynagrodzenia za urlop składniki zmienne
  uwzględnia się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3
  miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Gdy
  wysokości tych składników znacznie się wahają, to składniki te przy
  ustalaniu wynagrodzenia urlopowego mogą być uwzględnione w łącznej
  wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie dłuższym, ale nie
  przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc
  rozpoczęcia urlopu.
  Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru
  poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego lub przez okres
  krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące
  kalendarzowe pracownikowi nie przysługiwały zmienne składniki
  wynagrodzenia, o których mowa w §8 rozporządzenia, to przy ustalaniu
  podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi
  przysługiwały takie składniki wynagrodzenia.
  W sytuacji, gdy przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego pracownik otrzymał
  wynagrodzenie za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru
  (3 miesiące), to do podstawy wymiaru przyjmuje się składniki wynagrodzenia
  wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany.
  Jak policzyć wynagrodzenie za urlop?

  Wynagrodzenie za urlop, czyli takie, jakie pracownik otrzymałby, gdyby w
  tym czasie pracował, składa się zatem ze stałych składników wynagrodzenia w
  wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu i z
  części zmiennej obliczonej ze zmiennych składników wynagrodzenia.
  Jak już ustaliliśmy, elementy stałe (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za
  staż pracy, dodatek funkcyjny itp.) pracownik otrzymuje tak, jakby
  pracował. Nie ma więc konieczności przeprowadzania żadnych przeliczeń.
  Należy natomiast ustalić wysokość wynagrodzenia za urlop wynikającą z
  elementów zmiennych wynagrodzenia.
  Najpierw należy ustalić podstawę wymiaru tej części wynagrodzenia w sposób
  opisany w poprzednim rozdziale.
  Podstawę tę dzieli się przez przypadającą w okresie, z którego ustalono
  podstawę, liczbę dni, w czasie których pracownik wykonywał pracę (wliczając
  przepracowane przez niego niedziele i święta). Otrzymana kwota stanowi
  stawkę dzienną wynagrodzenia za urlop wynikającą z elementów zmiennych.
  I tak ustaloną stawkę za 1 dzień pracy mnoży się przez liczbę dni pracy,
  jakie by pracownik przepracował w czasie urlopu w ramach normalnego,
  obowiązującego go czasu pracy, gdyby nie korzystał z urlopu.


  Przykład - wynagrodzenie za urlop

  Poniżej przedstawimy przykład naliczenia wynagrodzenia za urlop
  wypoczynkowy osoby zatrudnionej na stanowisku księgowego, która korzysta z
  urlopu od 2 do 27 lipca (20 dni roboczych).

  1. Załóżmy, że osobie tej przysługuje:
  1. 1350 zł wynagrodzenia zasadniczego,
  2. 270 zł dodatku za wysługę lat,
  3. 310 zł dodatku funkcyjnego.
  2. Ponadto w trzech kolejnych miesiącach: czerwcu, maju i kwietniu
  pracownik otrzymał premie w wysokości odpowiednio: 270,00 zł, 202,00 zł i
  230,00 zł.

  Zgodnie z tym, co zostało ustalone, nie ma potrzeby specjalnego wyróżniania
  wynagrodzeń stałych (zasadniczego, za wysługę, funkcyjnego), więc w lipcu
  wypłacimy pracownikowi te składniki po prostu tak, jakby pracownik
  pracował.

  Natomiast otrzymane przez pracownika premie za kwiecień maj i czerwiec
  musimy zsumować:

  270 + 202 + 230 = 702 zł,

  a następnie podzielić przez 59 dni, które pracownik faktycznie przepracował
  (18 dni kwietnia, 21 maja i 20 czerwca):

  702/59 ~ 11,90 zł/za 1dzień urlopu

  W lipcu pracownik otrzyma więc:

  * 1350 zł wynagrodzenia zasadniczego,
  * 270 zł dodatku za wysługę,
  * 310 zł dodatku funkcyjnego,
  * 238 zł wynagrodzenia urlopowego z premii (11,90zł * 20 dni urlopu).  Ekwiwalent za urlop

  Jak pisaliśmy w poprzednim Doradcy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  nauczycieli ustala się praktycznie w ten sam sposób, co wynagrodzenie za
  urlop. Natomiast ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracowników
  administracji i obsługi liczy się w nieco inny sposób niż wynagrodzenie za
  urlop. Oprócz ewentualnej konieczności "uzupełniania" wynagrodzenia
  zmiennego dochodzi konieczność ustalenia tzw. współczynnika ekwiwalentu.

  Przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop dla pracowników
  administracji i obsługi uwzględnia się te same składniki wynagrodzeń, co
  przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, ale wysokości niektórych składników
  ustala się inaczej. A mianowicie:

  1. Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałych
  wysokościach uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu
  nabycia prawa do ekwiwalentu.
  2. Ze zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za
  okresy miesięczne oblicza się średnią z okresu 3 miesięcy poprzedzających
  miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. W wypadku, gdy pracownik nie
  przepracował okresu pełnych trzech miesięcy, a przysługują mu zmienne
  składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, to
  należy jak gdyby uzupełnić wynagrodzenie. W tym celu wynagrodzenie
  faktycznie uzyskane przez pracownika w okresie przez niego przepracowanym
  dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie.
  Następnie otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik
  przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go
  rozkładem czasu pracy.
  3. Średnią wysokość ustala się również ze składników wynagrodzenia
  przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc. Uwzględnia
  się składniki wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających
  miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

  Jak policzyć ekwiwalent?

  Jak podaje omawiane przez nas rozporządzenie[2]: "Ekwiwalent za nie
  wykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się mnożąc
  ekwiwalent za 1 dzień urlopu przez liczbę dni tego urlopu".

  A zatem najpierw trzeba policzyć ekwiwalent za 1 dzień urlopu. W tym celu
  wszystkie składniki wynagrodzenia ustalone w opisany powyżej sposób sumuje
  się ze sobą. Otrzymaną kwotę dzieli się następnie przez współczynnik
  określony w § 19 cytowanego rozporządzenia[2].

  Wspomniany współczynnik ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym. Od
  liczby dni w danym roku kalendarzowym odejmuje się łączną liczbę
  przypadających w tym roku niedziel (od 1 maja 2001 r. również i sobót),
  świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a otrzymany wynik dzieli się
  przez 12.

  W = ilość dni w roku - dni wolne od pracy / 12(miesięcy)

  Przy założeniu, że rozkład czasu pracy wynika z pięciodniowego tygodnia
  pracy w 2001 r. współczynnik ten wynosi:

  W = 365-52-52-9 / 12 = 21


  Na koniec przedstawimy jeszcze sposób obliczenia ekwiwalentu za
  niewykorzystane 20 dni urlopu, do którego pracownik nabył prawo w lipcu
  2001 r.

  Posłużmy się danymi o wynagrodzeniach pracownika z poprzedniego przykładu.

  Najpierw musimy wyznaczyć stawkę ekwiwalentu za 1 dzień urlopu, czyli:

  Sumujemy stałe składniki wynagrodzeń z poprzedniego przykładu
  (wynagrodzenia pracownika w lipcu: 1350 + 270 + 310), co daje kwotę 1930
  zł.

  Następnie musimy policzyć średnią ze zmiennych składników wynagrodzenia z
  okresu ostatnich trzech miesięcy, czyli:

  702 zł/3 = 234 zł.

  Otrzymaną sumę (1930 + 234 = 2164 zł) dzielimy przez współczynnik, który w
  2001 r. wynosi 21:

  2164 zł/21 = 103,05

  W ten sposób policzyliśmy stawkę ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. A zatem
  kwota ekwiwalentu za 20 dni urlopu wyniesie:

  103,05 * 20 =2061 zł  Źródło:
  http://www.vulcan.edu.pl/doradca/14/wynagrodzenie.html  --
  DFI Lanparty UT Ultra-D | AMD64 3200+ 2000...
  Patriot XBLK+ 2x512MB CL2-3-3-5 1T (265MHz) | LITE-ON DVDRW SOHW-1673S
  MSI NX 7800GT 400/1000...
  ST3160827AS - Barracuda 7200.7 SATA NCQ 160827 - S-ATA150 - 160GB

  1 2  

Podobne